REMER

La Xarxa Ràdio d’Emergència, com Red complementària de la Xarxa Ràdio de Comandament de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències, és l’organització estructurada en l’àmbit territorial nacional, constituïda pels radioaficionats espanyols que presten la seva col·laboració als serveis oficials de Protecció civil en ser requerits per a això, quan circumstàncies excepcionals ho justifiquin, vinculant voluntàriament i de manera altruista a la Direcció General de Protecció civil i Emergències, un cop seguits els tràmits establerts per la mateixa.

Els components de la Xarxa són col·laboradors permanents voluntaris de Protecció Civil i accepten les seves normes, utilitzant per al compliment de les missions que els siguin encomanades, els seus propis mitjans.

objectius

  • Constituir un sistema de radiocomunicació en base a recursos privats que faciliti, quan sigui necessari, l’actuació dels de naturalesa pública de la Xarxa Ràdio de Comandament de Protecció Civil, complementant-la o substituir-la, segons els casos.
  • Articular un mecanisme que permeti als radioaficionats col·laborar amb la Direcció General de Protecció Civil i Emergències, assumint voluntàriament els deures que, com a ciutadans, els correspon en els casos en què la seva actuació es faci necessària segons el parer de les autoritats de Protecció Civil.
  • Facilitar als radioaficionats espanyols, integrats a la Xarxa, la seva col·laboració a nivell operatiu i la coordinació entre ells, així com la incorporació, en cas necessari, d’aquells altres radioaficionats que, no pertanyent a la Xarxa, sigui necessari demanar la seva col·laboració, actuant en aquesta situació la Xarxa com un sistema d’enquadrament funcional.